Polityka prywatności serwisu KajoData

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH SERWISU www.kajodata.com

Obecna wersja obowiązuje od 19.07.2023

§1 Tożsamość administratora danych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Serwisu i Sklepu online prowadzonego pod nazwą KajoData, www.kajodata.com jest KajoData Kajo Rudziński, NIP: 6751765870, REGON: 524477713, adres korespondencyjny ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 13/11, 31-519 Kraków.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2 Stosowane definicje

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
  • Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: KajoData Kajo Rudziński, NIP: 6751765870, REGON: 524477713, adres korespondencyjny ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 13/11, 31-519 Kraków, adres elektroniczny kajo@kajodata.com.
  • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kajodata.com za pośrednictwem którego Użytkownik może:
   • przeglądać jego serwisu,
   • kontaktować się z administratorem danych,
   • umówić się na szkolenie prywatne,
   • zapisać się na newsletter zawierający informacje handlowe i marketingowe,
   • przejść do platformy z kursami online,
  • Newsletter – usługa polegająca się na przekazaniu administratorowi danych imienia i adresu e-mail w zamian za możliwość otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.
  • Platforma z kursami online – osobny serwis, na który można przejść z serwisu KajoData.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie.
  • Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3 Cele przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem adresu email umieszczonego na stronie Serwisu,
  • wysyłki informacje handlowe i marketingowe drogą elektroniczną w ramach newslettera,
  • umówienia się drogą elektroniczną na szkolenie prywatne
  • dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.
 2. Podanie danych jest niezbędne do zapisania się na newsletter lub uzystkania odpowiedzi na pytania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest doprowolne. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.
 3. W serwisie wykorzystywana jest usługa Google AdSense, która wyświetla użytkownikowi reklamy.
  • Właścicielem usługi jest Google Ireland Ltd, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland.
  • Usługa ta korzysta z technologii takich jak pliki cookie, które pozwalają na personalizowanie reklam, które użytkownik widzi, na podstawie jego / jej wcześniejszych wizyt na naszej stronie i innych stronach internetowych.Google korzysta z informacji o wizytach użytkownika na tej i innych stronach, aby wyświetlać reklamy produktów i usług, które mogą być dla użytkownika interesujące. W ramach tej usługi, Google może zbierać i wykorzystywać informacje takie jak adres IP użytkownika, dane o wizytach na stronach, na których wyświetlane są reklamy Google oraz inne informacje.
  • Możesz zrezygnować z instalacji plików cookie, zmieniając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej; zwracam jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez Google w sposób i w celach opisanych powyżej.

§4 Sposoby i zakres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
  • wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
  • bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności,
  • pliki cookie tworzone przez usługę Google AdSense, opisanego w §3 pkt. 3.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
  • złożenia zapytania przez korzystając z adresu e-mail administratora danych dostępne na stronie serwisu: adres e-mail, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
  • dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,
  • wyświetlania reklam przez usługę Google AdSense, opisanego w §3 pkt. 3.

§5 Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  • przez okres trwania zawartej umowy,
  • przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną,
  • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

§6 Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
  • hostingu strony www,
  • serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.prowadzenia obsługi biurowej.
  • Wyświetlania reklam przez usługę Google AdSense, opisanego w §3 pkt. 3.

§7 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
  • prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
  • prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.